مطالب منتشر شده در دسته ی "بهترین های سبک Trance"

بهترین های سبک ترنس (best of trance) قسمت 30

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

آلبوم: بهترین های سبک ترنس قسمت 30

تعداد: ۱3 آهنگ

سبک: Trance / Uplifting Trance / Progressive Trance

فرمت: Mp3

عنوان: بهترین های سبک Trance

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

Image result for winter best of trance

Image result for winter best of trance

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس قسمت 29

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

آلبوم: بهترین های سبک ترنس قسمت 29

تعداد: ۱۵ آهنگ

سبک: Trance / Uplifting Trance / Progressive Trance

فرمت: Mp3

عنوان: بهترین های سبک Trance

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

Image result for VA - Winter Trance Collection (2017)

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس قسمت 28

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

آلبوم: بهترین های سبک ترنس قسمت ۲8

تعداد: ۱۵ آهنگ

سبک: Trance / Uplifting Trance / Progressive Trance

فرمت: Mp3

عنوان: بهترین های سبک Trance

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

Image result for dj live

Image result for dj live

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت 27

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

آلبوم: بهترین های سبک ترنس قسمت 27

تعداد: ۱5 آهنگ

سبک: Trance / Uplifting Trance / Progressive Trance

فرمت: Mp3

عنوان: بهترین های سبک Trance

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

Image result for Progressive Trance

Image result for trance music

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت 26

دون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

آلبوم: بهترین های سبک ترنس قسمت 26

تعداد: ۱8 آهنگ

سبک: Trance / Uplifting Trance / Progressive Trance

فرمت: Mp3

عنوان: بهترین های سبک Trance

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

Related image

Image result for Progressive Trance

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت 25

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

بهترین های سبک ترنس – قسمت 25 از هنرمندان مختلف

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

سبک: Progressive Trance / Trance

بهترین های سبک ترنس – قسمت 25

http://s8.picofile.com/file/8276398684/opus_wo_headphone_headphones_headset_legs_winsome_hd_wallpaper_142952042019.jpg

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲4

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲4 از هنرمندان مختلف

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

سبک: Progressive Trance / Trance

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲4

http://s8.picofile.com/file/8275668392/Best_Of_Trance_24.jpg

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲3

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲3 از هنرمندان مختلف

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

سبک: Progressive Trance / Trance

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲3

http://s9.picofile.com/file/8268776050/girl_glasses_hipster_hair_.jpg

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت 22

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

بهترین های سبک ترنس – قسمت ۲۱ از هنرمندان مختلف

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

سبک: Progressive Trance / Trance

بهترین های سبک ترنس – قسمت 22

http://s9.picofile.com/file/8267817234/nalDqyif_person_731142_1280.jpg

دانلود/ادامه مطلب

بهترین های سبک ترنس – قسمت 21

بدون شک یکی از سبک های زیبا و دوست داشتی و جوان پسند سبک ترنس است که با قطعه اتی شاد و ملایم و احساسی و در بعضی از مواقع عاشقانه و اندوهگین میشود که انسان با شنیدن ان همه حالته خوبی انسانی به انسان دست میدهد.

بهترین های سبک ترنس – قسمت 21 از هنرمندان مختلف

هنرمند: VA (هنرمندان مختلف)

سبک: Progressive Trance / Trance

بهترین های سبک ترنس – قسمت 20

http://s2.picofile.com/file/8263294376/HD_Sad_Girls.jpg

دانلود/ادامه مطلب

  • صفحه ی 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • <